Zwroty i reklamacje

Zwroty

Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres:biuro@tubeshop.pl. Wystarczy, że prześlesz nam oświadczenie przed upływem 14-dniowego terminu.

Zwracany towar wyślij do nas niezwłocznie na adres:

Fabryka Koszulek sp. z o.o.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 52

44-300 Wodzisław Śląski

, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Dokonane przez Ciebie płatności zwrócimy niezwłocznie na zasadach wskazanych w Regulaminie sklepu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadkach wskazanych w Regulaminie. Przykładowo, jeżeli produkt był personalizowany, wówczas zwrot nie przysługuje. Wszelkie szczegółowe informacje na temat Twoich praw znajdziesz w tym dokumencie.

Reklamacje

Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to przysługują Ci określone prawa w przypadku, gdy sprzedany towar nie jest zgodny z umową.

W przypadku braku zgodności towaru z umową, masz prawo złożyć reklamację – np. na adres e-mail: biuro@tubeshop.pl.

Co do zasady ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

Na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta możesz żądać:

– wymiany towaru,

– naprawy towaru.

W niektórych przypadkach możesz złożyć oświadczenie o:

– odstąpieniu od umowy,

– obniżeniu ceny.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat Twoich praw znajdziesz w Regulaminie.

 Miejscowość, data

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. zamówienia

Do

Jakub Falgowski Tubeshop.pl

88-180 Mierzwin 8H

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy nr ……………….., zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru  ……………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… na nr rachunku bankowego:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….

   podpis konsumenta

 Miejscowość, data

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. zamówienia

Do

Jakub Falgowski Tubeshop.pl

88-180 Mierzwin 8H

FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………. towar jest niezgodny z umową (wadliwy). Wada polega na ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia (dostępny po zalogowaniu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

•        żądam nieodpłatnej naprawy towaru

•        żądam wymiany towaru na nowy

W przypadkach określonych w przepisach:

•        składam oświadczenie o obniżeniu ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,

•        składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy

proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………

/przekazem pocztowym na mój adres ……………………………………………………….

…………………………………………….

podpis konsumenta